fbpx
Martin Lindqvist

Sju viktiga saker att tänka på i valet av plattform för kedjor inom eftermarknaden för fordon

Eftermarknaden för fordon är en hårt konkurrensutsatt marknad som fortsätter att växa. Hur skapas en kedja som snabbt nog och kontinuerligt kan transformeras under press från en extremt föränderlig och omvälvande marknad? Världen står inför enorma utmaningar. För att vi ska klara av dem krävs ny kunskap och ändrade beteenden. Miljö, klimat och social hållbarhet är några av vår tids viktigaste frågor. Kedjor inom eftermarknaden för fordon behöver säkerställa att alla lokala enheter arbetar i linje med uppsatta hållbarhetsmål. Det är här vi kommer att se de största framgångarna för kedjor inom branschen kommande år. 

Ett hållbart företagande är det enda alternativet för lönsamhet och tillväxt och det finns ett tydligt skäl till varför det är så: kvalitet är det primära konkurrensmedlet. Om du som de flesta inom eftermarknaden för fordon har höga ambitioner, kommer du kunna relatera till dessa frågor. Med 30, 300, eller fler lokala enheter krävs strategier och tydliga metoder för att uppnå ständig förändring. Ett sätt är att använda en plattform designad för agil kedjedrift. En plattform är en webbtjänst som möjliggör ett effektivt samarbete för individer med olika roller och funktioner inom en organisation. Plattformar är skräddarsydda tjänster och exempel på olika plattformar är: CRM-system, ekonomisystem, faktureringssystem, matchningsplattformar, offertplattformar och sociala plattformar med mera. Hur ska ni som progressiv kedja inom eftermarknaden för fordon tänka när ni väljer plattform för att säkerställa att ni når era hållbarhetsmål? Här följer sju tips:

1.    Plattformens fokus måste vara transformation

Mer information hjälper inte. Oavsett hur välstrukturerad, situationsanpassad eller kundorienterad informationen är, används den inte -mer information ger ingen transformerande effekt.  Omvärlden är ur affärshänseende både komplex och svårtolkad. Ingen vet hur den ser ut om ett halvår. Nya lagar och regler tillkommer, ändras eller tas bort. Kundernas krav och beteenden ändras. Ny teknologi kan förändra konkurrensläget radikalt ”över en natt”. Hur bidrar plattformen på ett konkret sätt till att exekvera beslut, förändra kultur och säkerställa efterlevnad? Hur tas 1000 lokala enheter från nuläge (X) till önskat läge (Y) på så kort tid som möjligt?

2.    Plattformen behöver vara dedikerad för multi-site-struktur

Det finns idag mycket kunskap om organisationsformer för kedjor eller multi-site-organisationer. Det är ett område som det forskats mycket om och som rönt uppmärksamhet i managementlitteraturen. De lokala enheterna måste fungera väl för att organisationen ska få tillväxt och en hög värdering. Vid valet av plattform är det viktigt att den passar organisationsformen. En viktig aspekt är att plattformen skapar värde för de tre övergripande rollerna i en multi-site-organisation: för de lokala enheterna, för coacher/regionansvariga och för personer i ledande position och styrelse.

3.    Plattformens utgångspunkt måste vara ”the commitment-controll paradox”

Lokalt engagemang är avgörande för långsiktig ekonomisk framgång och tillväxt. Samtidigt behöver de lokala enheterna stöd i hur de ska efterleva lagar, regler och koncept – det behövs kontroll. Inget är så dyrt att reparera som ett skadat varumärke och det är oerhört viktigt att alla som arbetar under varumärket uppfyller de krav och ambitioner som finns. Detta är något av en paradox eftersom kontroll hämmar engagemang. När du väljer plattform för din kedja är det därför en avgörande fråga hur plattformen balanserar detta.

4.    Plattformen ska stärka varumärkets erbjudande till verkstäderna och locka fler verkstäder

Alla multi-site-organisationer oavsett bransch kan själva ses som en plattform. Traditionellt sett står igenkänning av ett starkt varumärke i centrum. Det är en varumärkesplattform. Det är även vanligt att organisationen utgör en distributionsplattform som möjliggör tillhandahållande av bra varor till de lokala enheterna på ett effektivt och prisvärt sätt. Specialisttjänster av administrativt slag kan erbjudas som exempelvis ekonomistöd, stöd med lokal marknadsföring eller juridiskt stöd. När ni upphandlar en plattform för styrning av hållbarhet ökar ni ert värdeerbjudande till verkstäderna. Inom multi-site-strukturen blir detta en allt mer avgörande konkurrensfaktor i kampen om att locka och etablera lönsamma lokala enheter.

5.    Plattformen måste ge en översikt och möjliggöra databaserade beslut

På strategisk nivå behövs en helhetsöversikt över verksamheten. En central uppfattning är att relevanta data och fakta förbättrar beslutsprocesser i både verksamheten och ledningen. Instinkter eller magkänsla räcker inte längre för att företaget ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta att vara relevant. En plattform för modern styrning av en kedja eller multi-site-organisation i den riktningen behöver ge insikter till dem som fattar besluten. Det görs vanligtvis genom tydliga rapporter och ett användargränssnitt som är väl anpassat för respektive ansvarsposition. 

6.    Plattformen behöver adressera lönsamhet och tillväxt

Tillväxt inom en multi-site-organisation sker genom ökad försäljning, effektivare arbetsmetoder, uppköp eller uppstart av nya enheter eller licensiering (franchise). Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och lagefterlevnad är grundläggande faktorer för långsiktiga affärer men för att driva tillväxt krävs det något mer. Det kan handla om att säkerställa att alla medarbetare agerar på ett sätt som ökar försäljningen eller effektiviserar arbetet. Det kan även handla om att öka etableringstakten genom att på ett enkelt sätt kunna bedöma intressanta objekt för uppköp och att snabbt kunna harmonisera den nya enheten med det egna konceptet.

7.    Omfattande branschkunskap, passion och en progressiv inställning

Det räcker inte idag med att ha den bästa webblösningen för CRM-system, ekonomisystem, faktureringssystem eller matchningsplattformar – dessa techföretag måste segmentera sin verksamhet och ha djupgående kunskaper om den bransch de marknadsför sina tjänster inom. De måste bidra med ”know-how”. De måste inta rollen som experter. När du väljer plattform för a) multi-site-organisation b) driva transformation c) hållbarhet och d) eftermarknad för fordon behöver du säkerställa att det här engagemanget och kunskapen finns. En annan viktig parameter är om leverantören har framåtanda, passion och en progressiv inställning. Ställ dig frågan: vilka är deras utvecklingsplaner under de kommande tre åren?