fbpx
Martin Lindqvist

Sju viktiga saker att tänka på i valet av plattform för kedjor inom eftermarknaden för fordon

Eftermarknaden för fordon är en hårt konkurrensutsatt marknad som fortsätter att växa. Hur skapas en kedja som snabbt nog och kontinuerligt kan transformeras under press från en extremt föränderlig och omvälvande marknad? Världen står inför enorma utmaningar. För att vi ska klara av dem krävs ny kunskap och ändrade beteenden. Miljö, klimat och social hållbarhet är några av vår tids viktigaste frågor. Kedjor inom eftermarknaden för fordon behöver säkerställa att alla lokala enheter arbetar i linje med uppsatta hållbarhetsmål. Det är här vi kommer att se de största framgångarna för kedjor inom branschen kommande år. 

Ett hållbart företagande är det enda alternativet för lönsamhet och tillväxt och det finns ett tydligt skäl till varför det är så: kvalitet är det primära konkurrensmedlet. Om du som de flesta inom eftermarknaden för fordon har höga ambitioner, kommer du kunna relatera till dessa frågor. Med 30, 300, eller fler lokala enheter krävs strategier och tydliga metoder för att uppnå ständig förändring. Ett sätt är att använda en plattform designad för agil kedjedrift. En plattform är en webbtjänst som möjliggör ett effektivt samarbete för individer med olika roller och funktioner inom en organisation. Plattformar är skräddarsydda tjänster och exempel på olika plattformar är: CRM-system, ekonomisystem, faktureringssystem, matchningsplattformar, offertplattformar och sociala plattformar med mera. Hur ska ni som progressiv kedja inom eftermarknaden för fordon tänka när ni väljer plattform för att säkerställa att ni når era hållbarhetsmål? Här följer sju tips:

1.    Plattformens fokus måste vara transformation

Mer information hjälper inte. Oavsett hur välstrukturerad, situationsanpassad eller kundorienterad informationen är, används den inte -mer information ger ingen transformerande effekt.  Omvärlden är ur affärshänseende både komplex och svårtolkad. Ingen vet hur den ser ut om ett halvår. Nya lagar och regler tillkommer, ändras eller tas bort. Kundernas krav och beteenden ändras. Ny teknologi kan förändra konkurrensläget radikalt ”över en natt”. Hur bidrar plattformen på ett konkret sätt till att exekvera beslut, förändra kultur och säkerställa efterlevnad? Hur tas 1000 lokala enheter från nuläge (X) till önskat läge (Y) på så kort tid som möjligt?

2.    Plattformen behöver vara dedikerad för multi-site-struktur

Det finns idag mycket kunskap om organisationsformer för kedjor eller multi-site-organisationer. Det är ett område som det forskats mycket om och som rönt uppmärksamhet i managementlitteraturen. De lokala enheterna måste fungera väl för att organisationen ska få tillväxt och en hög värdering. Vid valet av plattform är det viktigt att den passar organisationsformen. En viktig aspekt är att plattformen skapar värde för de tre övergripande rollerna i en multi-site-organisation: för de lokala enheterna, för coacher/regionansvariga och för personer i ledande position och styrelse.

3.    Plattformens utgångspunkt måste vara ”the commitment-controll paradox”

Lokalt engagemang är avgörande för långsiktig ekonomisk framgång och tillväxt. Samtidigt behöver de lokala enheterna stöd i hur de ska efterleva lagar, regler och koncept – det behövs kontroll. Inget är så dyrt att reparera som ett skadat varumärke och det är oerhört viktigt att alla som arbetar under varumärket uppfyller de krav och ambitioner som finns. Detta är något av en paradox eftersom kontroll hämmar engagemang. När du väljer plattform för din kedja är det därför en avgörande fråga hur plattformen balanserar detta.

4.    Plattformen ska stärka varumärkets erbjudande till verkstäderna och locka fler verkstäder

Alla multi-site-organisationer oavsett bransch kan själva ses som en plattform. Traditionellt sett står igenkänning av ett starkt varumärke i centrum. Det är en varumärkesplattform. Det är även vanligt att organisationen utgör en distributionsplattform som möjliggör tillhandahållande av bra varor till de lokala enheterna på ett effektivt och prisvärt sätt. Specialisttjänster av administrativt slag kan erbjudas som exempelvis ekonomistöd, stöd med lokal marknadsföring eller juridiskt stöd. När ni upphandlar en plattform för styrning av hållbarhet ökar ni ert värdeerbjudande till verkstäderna. Inom multi-site-strukturen blir detta en allt mer avgörande konkurrensfaktor i kampen om att locka och etablera lönsamma lokala enheter.

5.    Plattformen måste ge en översikt och möjliggöra databaserade beslut

På strategisk nivå behövs en helhetsöversikt över verksamheten. En central uppfattning är att relevanta data och fakta förbättrar beslutsprocesser i både verksamheten och ledningen. Instinkter eller magkänsla räcker inte längre för att företaget ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta att vara relevant. En plattform för modern styrning av en kedja eller multi-site-organisation i den riktningen behöver ge insikter till dem som fattar besluten. Det görs vanligtvis genom tydliga rapporter och ett användargränssnitt som är väl anpassat för respektive ansvarsposition. 

6.    Plattformen behöver adressera lönsamhet och tillväxt

Tillväxt inom en multi-site-organisation sker genom ökad försäljning, effektivare arbetsmetoder, uppköp eller uppstart av nya enheter eller licensiering (franchise). Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och lagefterlevnad är grundläggande faktorer för långsiktiga affärer men för att driva tillväxt krävs det något mer. Det kan handla om att säkerställa att alla medarbetare agerar på ett sätt som ökar försäljningen eller effektiviserar arbetet. Det kan även handla om att öka etableringstakten genom att på ett enkelt sätt kunna bedöma intressanta objekt för uppköp och att snabbt kunna harmonisera den nya enheten med det egna konceptet.

7.    Omfattande branschkunskap, passion och en progressiv inställning

Det räcker inte idag med att ha den bästa webblösningen för CRM-system, ekonomisystem, faktureringssystem eller matchningsplattformar – dessa techföretag måste segmentera sin verksamhet och ha djupgående kunskaper om den bransch de marknadsför sina tjänster inom. De måste bidra med ”know-how”. De måste inta rollen som experter. När du väljer plattform för a) multi-site-organisation b) driva transformation c) hållbarhet och d) eftermarknad för fordon behöver du säkerställa att det här engagemanget och kunskapen finns. En annan viktig parameter är om leverantören har framåtanda, passion och en progressiv inställning. Ställ dig frågan: vilka är deras utvecklingsplaner under de kommande tre åren?

Vi ställer vår teknologi och know-how till samhällets tjänst med anledning av spridningen av Coronavirus covid-19.

Vi ställer vår teknologi och know-how till samhällets tjänst med anledning av spridningen av Coronavirus covid-19.

Om det är någon samhällsinstans som är i behov av effektivitet i att göra kontroller, riskbedömning på många geografiskt spridda platser kan vi hjälpa till utan kostnad. Det är stor kraft i våra tjänster.

· Vi kan snabbt tillsammans med myndigheten att skapa kontrollpunkter
· Vi kan snabbt skapa tillgång för användare över hela landet.
· Vi kan snabbt ge den översikt som kan behövas.

 

Så funkar det
· Digital kontroll/riskbedömning
· Användaren får förslag på åtgärd.
· Handlingsplan skapas automatiskt.

Vi gör detta utan kostnad om någon myndighet ser nytta och behov. Vi tar oss rätten att själva bedöma de förfrågningar som kommer in. För kontakt skicka epost till peder@glykol.com och martin@glykol.com.

Varmt välkomna att sprida detta meddelande. Tipsa era kontakter inom offentlig sektor.

Glykol AB är ett SaaS-bolag som erbjuder en webbplattform som gör det enkelt för alla lokala enheter inom en kedja eller multi-site-organisation att genomföra riskbedömningar. Vi har över 10 års erfarenhet och arbetar med några av Sveriges största företag.

#sustainablebusiness #vitecherupp

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet genomföra riskbedömning

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet genomföra riskbedömning. Det är många kedjor som har utmaningar med att få de lokala enheterna att genomföra dem varje år. Egentligen behöver det inte vara så svårt. Så här funkar det för våra kunder.

Underlag
Riskbedömningen behöver bygga på gedigen kunskap om de risker som finns inom området. Det fås genom praktiskt erfarenhet, statistik och forskning.
Användaren erbjuds skräddarsytt underlag.

Utbildning
Det är när en person ställer sig en fråga som hon eller han är mottaglig för information.
Användaren erbjuds microutbildning till varje kontrollpunkt.

Åtgärdsförslag
Så hur skall bristen åtgärdas?
Användaren erbjuds förslag på lösningar som ger effekt i yrkesvardagen.

Handlingsplan
Upprätta en tydlig plan för vem som är ansvarig för att en brist skall åtgärdas. Handlingsplanen skapas automatiskt av plattformen.

Åtgärd
Det gäller att få den som är ansvarig att se till att bristen åtgärdas. Funktioner i plattformen ger möjlighet att påminna och följa upp.

Hela processen behöver dokumenteras noggrant. Här brister många. Och dokumentationen är guld värd. Det är VD´s bevis på att hon eller han tar sitt lagstadgade ansvar. I vår plattform dokumenteras hela processen automatiskt.

#multisiteorg #arbetsmiljö

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta

Har du hört uttrycket ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta?” Det är hämtat ur ett tal som Esaias Tegnér skrev 1820. Esaias skriver även i sitt tal: Vad du ej klart kan säga, vet du ej. Det är hårda ord.

För mig är skrivandet ett sätt att skärpa tanken. Ser inte skrivandet främst som ett sätt att kommunicera eller dokumentera utan som ett kognitivt verktyg. Ett verktyg för tänkandet.

Och det är självklart även det goda samtalet. Och görandet. Olika verktyg för att tänka klart.

Jag skulle verkligen vilja höra era knep och metoder för att skärpa tanken. 

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Varför skriver du en bok om kedjor?

Varför skriver du en bok om kedjor? Det är den första fråga jag får när jag skall intervjua en VD för ett företag. Det finns några skäl som går snabbt att förklara:

– Trenden att marknader konsolideras är urstark och det finns inga tecken på att den skall avta. Varken nationellt eller internationellt.

– Oerhört många större företag är multi-site-organisationer. Utmaningar och möjligheter är både “underbeforskat” och “underbeskrivet” i affärslitteraturen.

– Det finns ingen bra bok om Sverige. Det finns ingen bra bok som får med moderna synsätt på affärsmodeller och värdeskapande för just denna organisationsform.

– Jag vill lära mig mer. Jag vill kunna jättemycket. Massor.

– Jag vill bidra.

Den som läser boken skall kunna förstå och göra något som den inte förstod eller kunde göra innan hon eller han läste boken. – Det är en så spännande organisationsform då en liten ändring kan ge enorm effekt. Boken skall komma ut i början av juni och jag hoppas kunna bjuda på en hej-dundrande fest. Det är i stort sett bara VD;ar för framgångsrika handelskedjor och tjänsteföretag som intervjuats. Extremt kunniga och intressanta ledare på några av Sveriges största företag – och några ledare på mindre men väldigt kreativa organisationer.

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Sexindustrin på nätet : aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden

2002-2004 skrev jag en bok om porr. Det var en av de bästa och viktigaste saker jag gjort i livet. Skälet är att den påverkade en statlig offentlig utredning ´Sexuell exploatering av barn i Sverige, SOU 2004:71´ vilket i sin tur inverkade på en ändring i lagstiftningen; tillkomsten av groominglagstiftningen.

Sexindustrin på nätet : aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden skrevs tillsammans med Sven-Axel Månsson och berör teknologi, människa, samhälle (idag skulle vi säga digitalisering).

Boken handlar om trafikstyrning som idag är ett väletablerat område men som då var i sin linda. Idag på ett korrekt sätt inom alla slags industrier. Då gränsöverskridande och av aktörerna som jag undersökte på ett oetiskt sätt. En person som jag skriver om ägde ett mycket stor antal felstavningar av Brittney Spears och skälet till det var att barn stavar fel. Och när de gör det hamnade de på en av den här personens webbplatser och dirigerades snabbt, automatiskt, över till en porrsajt. Och vips hade han tjänat en krona – i slutänden gav det om enorma summor.

Det var just relationen mellan barn, och barnens värde inom handeln med trafik och pornografin som berörde och störde.

Det är ju lite kul att det går att påverka. Samhället. Det vi har tillsammans.

Peder Söderlind

Peder Söderlind

 

Vi erbjuder en webbtjänst, plattform, som gör det enkelt för alla lokala enheter inom en kedja att genomföra riskbedömning för en bra arbetsmiljö.

Vi erbjuder en webbtjänst, plattform, som gör det enkelt för alla lokala enheter inom en kedja att genomföra riskbedömning för en bra arbetsmiljö.

Det är idag svårt för en kedja med tex 80 eller 800 lokala enheter att verkligen få alla att göra lagstadgad årlig riskbedömning. Genom vår plattform blir det enkelt.

– Högkvalitativt kundanpassat underlag.
– Utbildning för varje riskområde.
– Åtgärdsförslag erbjuds.
– Handlingsplan skapas automatiskt.
– All dokumentation som krävs av Arbetsmiljöverket sker automatiskt.

På en central nivå ges HR, arbetsmiljöansvarig och VD möjlighet att förstå vad som är utmanande i organisationen och i vilka brister som är svåra att åtgärda.

Vi har idag har vi över 1000 företag som jobbar i plattformen. Det är ett kraftfullt och kostnadseffektivt sätt att värna om sina anställdas hälsa och säkerhet.

Är du VD, HR-chef eller arbetsmiljöchef på en kedja? Följ mig och Peder Söderlind på LinkedIn. Vi skriver kontinuerligt om området.

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

De 33 företag som är med i boken jag skriver om kedjor och multi-site-organisationer har tillsammans cirka 10 000 lokala enheter.

De 33 företag som är med i boken jag skriver om kedjor och multi-site-organisationer har tillsammans cirka 10 000 lokala enheter.

De utgör en tydlig del av Svenskt näringsliv och de skapar en stor mängd arbetstillfällen.

Ett av företagen anställde under 2018 och 2019 nästan 1600 personer som var under 30 år gamla.

En annan sak som jag blir berörd av och som är på riktigt: Företagen vill göra skillnad.

De vill påverka samhället till det bättre. Är det inte något alldeles fantastiskt?

Läs mer om bokprojektet här om du blir nyfiken. http://multisiteorg.se/

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Kostnadsfritt webbinarium om arbetsmiljö på däckverkstad

Tisdag 17 mars 09.00-09.40.

Jag berättar om hur våra tjänster sparade 400 000 kronor för en däckverkstad och hur enkelt det går att upprätta en kultur, en struktur och organisation för bättre arbetsmiljö.

På webbinariet lär du dig:
– Vilka de 7 vanligaste bristerna i arbetsmiljö på en däckverkstad är.
– Hur du genomför en enkelt riskbedömning – det snabbaste sättet att bli bättre.
– Vad en handbok för bra arbetsmiljö är – så upprätthåller du en god arbetsmiljö.
– På vilka sätt en bra arbetsmiljö på däckverkstaden ökar lönsamheten

Det blir ett högt tempo, konkret och jag lovar att le!

Seminariet riktar sig till kedjor, multi-site-organisation och andra aktörer som arbetar med däck

Vänligen
Peder Söderlind

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Sju av tio företag brister i arbetsmiljön.

Det är svårt att förstå hur många företag ännu inte ser de direkt vinsterna med en god arbetsmiljö. Här är sju konkreta punkter – en bra arbetsmiljö är viktigt för att:

1. Medarbetarna skall må bra, ha kraft och känna engagemang.

2. Undvika driftstopp, förseningar i leverans.

3. Kunna planera och optimera arbeten.

4. Inte förlora viktiga medarbetare till konkurrenter (eller till andra branscher).

5. Kunna attrahera rätt personer till företaget. – kunna attrahera rätt kunder.

6. Undvika straff, vite, böter. När olyckan är framme behöver en VD bevisa hur organisationen arbetat på ett systematiskt sätt och gjort sitt yttersta för att undvika olyckan.

7. Öka värdet på kedjan. När en kedja eller multi-site-organisation kan påvisa hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete skett på alla kedjans lokala enheter under lång tid ökar värdet på kedjan.

På uppdrag av regeringen har åtta myndigheter de senaste två veckorna genomfört kontroller av 150 företag inom bygg, skönhet, restaurang och bilvård runtom i landet. Sju av tio företag brister i arbetsmiljön.

Vi borde ha kommit längre – tycker du inte?

Martin Linqvist

Martin Linqvist